Regulamin
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej

Polskiej Akademii Nauk

uchwalony za zebraniu plenarnym z dnia 28 czerwca 2016 r. i zatwierdzony przez Wiceprezesa PAN

§ 1

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej „Komitetem”, został powołany Uchwałą Prezydium PAN Nr 2/2011 z dnia 26 maja 2011 r. jako komitet naukowy działający przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje interdyscyplinę naukową, zwaną dalej „metrologią”, integrującą ogół teorii i technik pomiarowych, niezależnie od dziedziny ich zastosowań.

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi metrologii oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju. Do zadań tych, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, należy w szczególności:

 1. Organizowanie debat, dyskusji i konferencji naukowych w celu rozważania istotnych problemów z obszaru metrologii, dotyczących różnych dyscyplin naukowych.
 2. Upowszechnianie wyników owych debat, dyskusji i konferencji.
 3. Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb metrologii w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi oraz działalności naukowo-badawczej instytucji naukowych związanych z metrologią, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów PAN.
 4. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących zagadnień metrologii w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi.
 5. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi PAN we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
 6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wprowadzania w życie i upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 7. Dbanie o właściwą reprezentację polskich naukowców w ogólnoświatowym rozwoju nauki, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej.
 8. Przygotowywanie, wspólne z innymi komitetami naukowymi PAN, multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów PAN.
 9. Ocenianie wydawnictw naukowych związanych tematycznie z metrologią.
 10. Roztaczanie patronatu nad konferencjami i seminariami związanymi tematycznie z metrologią.
 11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN w zakresie metrologii i dyscyplin pokrewnych.
 12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu metrologii i dyscyplin pokrewnych.
 13. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, działającymi w obszarach powiązanych z metrologią.
 14. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi działającymi w obszarach powiązanych z metrologią.

§ 4

 1. Tryb wyboru członków Komitetu określa aktualny „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” uchwalony przez Prezydium PAN.
 2. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyboru przez środowisko naukowe związane z metrologią i zadeklarowani członkowie PAN oraz nie więcej niż 7 ekspertów. Prezydium Komitetu tworzą: Przewodniczący Komitetu, 2 zastępców Przewodniczącego Komitetu, Sekretarz Komitetu i 1 członek Komitetu nie pełniący żadnej z tych funkcji.

§5

 1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu może zostać powołany honorowy przewodniczący Komitetu.
 2. Kandydatem na honorowego przewodniczącego Komitetu może być wyłącznie osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego Komitetu przez okres co najmniej dwóch pełnych kadencji, a której dorobek w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu został wysoko oceniony przez zebranie plenarne Komitetu.
 3. Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyboru kandydata na honorowego przewodniczącego podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
 4. Honorowego przewodniczącego powołuje na wniosek Przewodniczącego Komitetu Dziekan Wydziału IV PAN.
 5. Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.
 6. Honorowy przewodniczący nie jest członkiem Komitetu, jeżeli nie został wybrany na bieżącą kadencję zgodnie z obowiązującym trybem.
 7. Honorowy przewodniczący może na zaproszenie przewodniczącego Komitetu uczestniczyć w zebraniach Komitetu, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 6

 1. Na podstawie uchwały zebrania plenarnego Komitetu mogą być tworzone – w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu i zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału –sekcje, komisje i zespoły Komitetu. Ich nazwy i zadania definiowane są w momencie ich powołania.
 2. Jako sekcje lub komisje mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych.
 3. Wyborów członków i przewodniczącego sekcji (ew. zastępców przewodniczącego) mogą dokonać członkowie Komitetu na zebraniu plenarnym w trakcie trwającej kadencji Komitetu.
 4. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu. Do zespołu, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały, mogą wchodzić osoby niebędące członkami Komitetu.
 5. Przewodniczącym i członkami sekcji lub komisji mogą być wyłącznie osoby będące członkami Komitetu.
 6. Przewodniczącego sekcji powołuje Dziekan Wydziału IV PAN na wniosek Przewodniczącego Komitetu. Członków sekcji, zastępców przewodniczącego i sekretarzy sekcji, o ile ich powołanie Komitet uzna za zasadne, powołuje Przewodniczący Komitetu.

§ 7

 1. Komitet wydaje kwartalnik pt. Metrology and Measurement Systems. Redaktora Naczelnego tego kwartalnika i Przewodniczącego Rady Programowej tego kwartalnika powołuje Dziekan Wydziału IV PAN na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
 2. Zastępców Redaktora Naczelnego, o ile zachodzi potrzeba ich powołania, członków Rady Programowej oraz członków Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii Redaktora Naczelnego.
 3. Prezydium Komitetu przeprowadza okresową ocenę kwartalnika i odpowiada za jego poziom merytoryczny. Na podstawie tej oceny Przewodniczący Komitetu wnioskuje do Dziekana Wydziału IV PAN o przedłużenie mandatu Redaktora Naczelnego lub o jego odwołanie. Ocena ta może też być podstawą do dokonania zmian w składzie Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego.
 4. Okresowa ocena kwartalnika dokonywana jest w pierwszym roku kadencji Komitetu. Ocena ta może być przeprowadzona także w innym terminie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, Przewodniczącego Rady Programowej kwartalnika lub co najmniej trzech członków Rady Programowej lub trzech członków Komitetu Redakcyjnego.

§ 8

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos Przewodniczącego Komitetu, a w jego nieobecności – upoważnionego zastępcy Przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków PAN i nieobecnych członków Komitetu, którzy ukończyli 70 lat.
 3. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 9

Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał i zaleceń zebrania plenarnego, podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez władze Wydziału IV lub Akademii oraz podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością Komitetu, a nie wymienionych w niniejszym Regulaminie. Uzgodnienia stanowisk i głosowania Prezydium mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca Przewodniczącego.

§ 11

Na wniosek Przewodniczącego głosowanie w sprawie uchwał Komitetu może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, w związku z czym członkowie Komitetu zobowiązani są do niezwłocznego informowania Sekretarza Komitetu o zmianach adresu tej poczty.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału IV Nauk Technicznych.


Nałęczów, 28 czerwca 2016 roku